Adatkezelési tájékoztató

Egyéni vállalkozásommal kapcsolatban álló magánszemélyek /továbbiakban érintett/ adatainak kezelésére vonatkozóan a 2011.CXII.törvényben foglaltak, valamint
vállalkozásom adottságai alapján az alábbi szempontok figyelembevételével alakítottam ki az adatkezelési tájékoztatót:

 1. Székhelye és telephelye is van az UNIÓ területén.
 2. Van weboldala, email elérhetősége.
 3. Nincs elektronikus vagyonvédelmi megfigyelő rendszere.
 4. Az UNIÓ területén végzett szolgáltatásról árajánlatot ad, de ebből nincs mindig megrendelés.
 5. Magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt szolgáltat, megrendelőivel szerződést köt a készítendő munkákra.
 6. A megrendelő adatai szerepelnek a munkákon, a számlákon.
 7. A számlákat a megrendelő készpénzzel, vagy átutalással is fizetheti.
 8. Az általa beszerzett termék és szolgáltatás szállítói számláin levő adatokat is kezeli.
 9. A vállalkozás könyvelési tevékenységet is végez, saját maga oldja meg a könyvelést és adóbevallást, külső cég nem kezeli a magánszemélyek adatait.
 10. Nincs alkalmazottja a vállalkozásnak, üzemorvosi vizsgálat sincs.
 11. Egyéb tényező nem befolyásolja az adatkezelést.

Fentiek alapján /területi és tárgyi hatály/ vonatkozik rá a személyes adatkezelésre vonatkozó törvény.

 

1.

Adatkezelő neve: Kuklisné Király Éva egyéni vállalkozó
Székhelye: 1141.Bp.Bonyhádi út 96/A.
Postacím: u.a.
Telefon: +36-20-3492288
Email: kiralyeva@enlakasom.hu
Web: www.enlakasom.hu

2.

Weboldalt üzemeltető tárhely szolgáltató neve:  Sybell Informatikai Kft
Székhelye:  1158.Bp.Késmárk u. 7/B. II.em.206.

3. 

Adatvédelmi tisztviselő nincs a cégnél, mivel nincs nagyszámú különleges adatkezelés, és rendszeres szisztematikus megfigyelés.

4.

Adatkezelés célja a levelezés, árajánlat, szerződések, számviteli bizonylatokon levő adatok szakszerű kezelése és rendszerezett megőrzése oly módon, hogy az ügyviteli folyamatokban kezelt adatok,  hatékonyak és átláthatók, utólag is ellenőrizhetők és illetéktelenek számára elérhetetlenek legyenek.

5.

Kezelt személyes adatok forrása az érintett által szolgáltatott adat.

6.

Személyes adatok tárolási ideje a selejtezési határidőivel megegyezik, ami 10 év. Ez után törli az iratokban tárolt adatokat az adatkezelő.

7.

Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan:

7.1.  határidő: az érintett jogai gyakorlására irányuló írásbeli kérelmét az adatkezelő a beérkezéstől számított 1 hónapon belül  teljesíti

7.2. az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:
7.2.1. Hozzáféréshez való jog alapján joga van tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e?
Ha igen, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon, milyen cél miatt, mennyi ideig kezeli, és kinek, milyen jogszabály biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.
7.2.2. Helyesbítéshez való jog alapján az érintett  kérheti,  hogy az adatkezelő módosítsa valamely adatát, ha hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát.
7.2.3. Zároláshoz /adatkezelés korlátozásához/ való jog alapján az érintett kérheti a személyes adatai korlátozását:
ha vitatja az adatok pontosságát, a tisztázás időtartamára.
ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett nem akarja töröltetni,
ha az adatkezelő törölné, de az érintett jogi igényei miatt nem lehet,
ha tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg megállapításra nem kerül hogy
kinek milyen elsőbbsége van az adatkezeléssel kapcsolatosan.
7.2.4.  Tiltakozáshoz való jog alapján az érintett tiltakozhat, ha a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Az adatkezelőnek kell igazolni, hogy az adatok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel.
7.2.5. Törléshez való jog alapján az érintett csak akkor kérheti adatai törlését, ha a feladatok végrehajtásához az adat nem szükséges.

8. 

Jogorvoslati lehetőségek:

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése során az adatkezelő
megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: /NAIH, 1125.Bp.Szilágyi Erzsébet fasor 22/c/, vagy

- bírósághoz fordulhat, választhat, hogy az  állandó vagy ideiglenes lakóhelye szerinti, vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

 

Budapest, 2019. december 20.

Kuklisné Király Éva

 

Adatkezelési tájékoztató letöltése